Wet- en regelgeving

 

Wet- en regelgeving

Voor kwartsstof, zoals dat aanwezig is in de respirabele stoffractie, is een publieke, lees wettelijke, grenswaarde vastgesteld van 0,075 mg/m3.

De vastgestelde grenswaarde heeft betrekking op een 8 uurs gemiddelde blootstelling, voor niet meer dan 40 uur per week.


Arbeidsomstandighedenwet
artikel 5  Inventarisatie en evaluatie van risico's.
artikel 10  Voorkomen gevaar voor derden.
artikel 11  Werknemers moeten PBM's op juiste wijze gebruiken.

Arbeidsomstandighedenbesluit
art. 4.1c - beperken van blootstelling; algemene preventieve maatregelen;
art. 4.2a - nadere voorschriften RI&E; aanvullende registratie;
art. 4.3 - grenswaarden;
art. 4.4. - arbeidshygiënische strategie
art. 4.13 - nadere voorschriften RI&E;
art. 4.15 - lijst van werknemers;
art. 4.16 - grenswaarden;
art. 4.17 - voorkomen van blootstelling; vervangen;
art  4.18 - voorkomen of beperken van blootstelling;
art. 4.19 - beperken van blootstelling;
art. 4.20 – hygiënische beheersmaatregelen;
art. 8.1 lid 1, 2, 3, 4 en 5 - algemene vereisten persoonlijke beschermingsmiddel;
art. 8.2 - keuze persoonlijk beschermingsmiddel;
art. 8.3 - beschikbaarheid en gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen.


NEN normen (vigerende versies)
NEN-EN 689:  Werkplekatmosfeer, leidraad voor de beoordeling van de blootstelling bij inademing van chemische stoffen voor de vergelijking met de grenswaarden en de meetstrategie.

NEN4444: Overdrukfiltersystemen - Eisen voor ontwerp, leveringsvoorwaarden, installatie en gebruik.

NEN EN 149:stofmaskers voor éénmalig gebruik (FFP), verkrijgbaar van klasse P1 tot P3.