Trillingen

Volgens de Nederlandse Arbowet is de werkgever verplicht het werk zo te organiseren en in te richten, dat blootstelling aan trillingen geen gevaar oplevert voor de veiligheid en gezondheid van werknemers. In het Arbobesluit hoofdstuk 6, `Trillingen’, zijn (in de artikelen 6.11a tot en met 6.11e) o.a. de volgende regels opgenomen:

  • het voorkomen en beperken van schadelijke trillingen is verplicht;
  • de werkgever dient de niveaus van de mechanische trillingen waaraan de werknemer wordt blootgesteld, te beoordelen en te meten;
  • de werkgever maakt gebruik van alternatieve werkmethoden die de noodzaak van blootstelling aan mechanische trillingen verminderen;
  • de werkgever verstrekt hulpmiddelen om het risico van gezondheidsschade ten gevolge van trillingen te voorkomen;
  • de werknemers die blootgesteld worden aan mechanische trillingen, krijgen adequate voorlichting en opleiding, opdat zij de arbeidsmiddelen veilig en juist gebruiken, zodanig dat de blootstelling aan mechanische trillingen zo gering mogelijk is;
  • de werkgever draagt zorg voor voldoende arbeidsgezondheidskundig onderzoek betreffende trillingen.

Relevante wetgeving en documentatie:

 

Arbeidsomstandighedenbesluit:
Artikel 6.11a  Definities, grenswaarden en actiewaarden
Artikel 6.11b  Nadere voorschriften risico-inventarisatie en -evaluatie,
beoordelen en meten
Artikel 6.11c  Voorkomen of beperken van schadelijke trillingen
Artikel 6.11d  Voorlichting en onderricht
Artikel 6.11e  Arbeidsgezondheidskundig onderzoek betreffende trillingen

Arboinformatiebladen:

 
 Arboinformatieblad 36 Trillingen

NEN-Normen:

 

Normen van het Nederlands Normalisatie-instituut (NEN):
NEN-ISO 2631-1   Mechanische trillingen. Beoordeling van de invloed van trillingen op het menselijk lichaam.

NEN-ISO 2631-5   Mechanische trillingen en schokken - Beoordeling van blootstelling van het menselijk lichaam aan trillingen -  

                              Deel 5: Evaluatiemethode voor trillingen inclusief meervoudige schokken
NEN-ISO 5349-1  Mechanische trillingen. Meting en beoordeling van de invloed op de mens van via de hand overgebrachte

                             trillingen.

NEN-ISO 5349-2  Mechanische trillingen - Meting en beoordeling van blootstelling van het menselijk lichaam aan hand-armtrillingen

                             Deel 2: Praktische leidraad voor meting op de werkplek