Gevaarlijke stoffen

Inleiding
Binnen de railbranche zijn producten van koper aanwezig waar de medewerkers mee in aanraking kunnen komen. Het betreft hier rijdraad, draagkabels, hangdraden en bevestigingsmiddelen (bovenleidingen en kabels voor energietransport).

 

Bij het bewerken van de kabels voor energietransport of het doorknippen hiervan, komt geen slijpsel vrij en ontstaat er geen oxide door de mantel rond de kabel.

 

Tevens komt koper voor in het ballastbed als slijpsel van de bovenleiding.

 

Bij werkzaamheden aan de bovenleiding, de rijdraden, hangdraden en de bevestigingsmiddelen, komt men in aanraking met het koper en bij geoxideerde leidingen met het (koper)oxide.

 

Gevaren en risico’s

Koper is een stof die van nature in het milieu voorkomt en zich op natuurlijke wijze in het milieu verspreidt.

 

Koper kan in veel verschillende soorten voedsel, het drinkwater en de lucht gevonden worden. Daardoor nemen mensen dagelijks aanzienlijke hoeveelheden koper op via het eten, drinken en ademhalen. De inname van koper is nodig, omdat koper een sporenelement is dat essentieel is voor de menselijke gezondheid.

Koper op zich is een metaal wat bij normaal gebruik geen schade aan de gezondheid geeft.

Industriële blootstelling aan koperdampen of aerosolen komt binnen de railbranche niet voor.

Wanneer koper wordt blootgesteld aan vocht en zuurstof vindt er oxidatie plaats van het koper. Dit wordt ook wel kopergroen genoemd.

Koperslijpsel in het ballastbed wordt gezien als een van de zware metalen die kan worden opgenomen via de mond (ingestie).

Daar waar het ballastbed geroerd wordt, dient gewerkt te worden conform de beheersmaatregelen die zijn opgenomen bij het risico 'werken in en met verontreinigde bodem'.

 

Koper (oxide) komt niet voor op de SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen en processen,  Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, publicatie Staatscourant 2019, 38.  

 

Beoogd werkproces c.q. situatie: 

Werken aan de bovenleiding; rijdraad, draagkabels, 
hangdraden en bevestigingsmiddelen.


Arbowetgeving                      Beheersmaatregelen

Hoofdstuk 8                            Gebruik van handschoenen en in acht nemen van persoonlijke hygiëne. 

Artikel 8.1 en 8.3