Met de fusie van de Stichting Arbeidsomstandigheden en Spoorwegveiligheid (SAS) en de Stichting railAlert heeft de Arbocatalogus voor de Railinfra een nieuw jasje gekregen. De activiteiten van de vroegere SAS zijn ondergebracht in de Werkkamer Arbo van de Stichting railAlert.

Deze werkkamer houdt zich nu onder meer bezig met de uitvoering van de Beleidsregel Arbocatalogi 2019. Dit betekent dat zowel de inhoud van de Branche-risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) als van de Risico's komend jaar geactualiseerd gaat worden. Ook de vormgeving van de (nieuwe) matrixen sluit aan bij de nieuwe toetsingscriteria van de Inspectie SZW
railAlert vraagt begrip voor de afwijkende vormgeving, mogelijke onvolkomenheden en stelt het op prijs om op de hoogte te worden gesteld als iets niet naar behoren werkt. Een mailtje naar info@railalert.nl wordt dan snel beantwoord.

 

Werkingssfeer Arbocatalogus

 

De Arbocatalogus voor de Railinfra is van toepassing op werkgevers en werknemers vallend onder de werkingssfeer van de CAO Railinfrastructuur 8/2018 - 13/2019. De bepalingen zijn van toepassing op ondernemingen en afdelingen van ondernemingen, waarin uitsluitend of in hoofdzaak, gemeten naar de loonsom, werkzaamheden worden verricht ten behoeve van het functioneren van de railinfrastructuur op grond van het erkenningsysteem van en volgens het veiligheidszorgsysteem van ProRail en/of andere opdrachtgevers én waarbij de werkzaamheden worden verricht in de directe nabijheid, binnen de zones A, B en/of C van het VVW trein, artikel 3.2.1 (pdf), van deze spoorwerken en spoorsystemen.

Indien er sprake is van in het opdracht uitvoeren van werkzaamheden op een bedrijfs- of bedrijventerrein, dan wordt er afgestemd over de van toepassing zijnde regelgeving. Dit kan bijvoorbeeld de geldende arbocatalogus van de uitvoerende partij zijn of een bedrijfsregeling van de opdrachtgever.

 

Beheer website-deel Arbo

 

Het Arbo-gedeelte van de website van railAlert wordt beheerd door de Werkkamer Arbo van de Stichting railAlert. Op sommige delen staan documenten of teksten waar nog de aanduiding Stichting Arbeidsomstandigheden en Spoorwegveiligheid en/of SAS staat. In dat geval dient  "Werkkamer Arbo van de Stichting railAlert" te worden gelezen. 

 

Als u werkgever bent: dan is de Arbocatalogus een oplossingenboek en een informatiebron. Er staat in wat u kunt doen en laten om de veiligheid en gezondheid van uw medewerkers te organiseren en op de werkplek te realiseren.

 

Als u werknemer bent: dan is de Arbocatalogus een goede informatiebron. Er staat in hoe op een juiste manier kan worden omgegaan met veiligheid en gezondheid, en wat u hierin zelf kunt doen.

 

Wat is het doel van de Arbocatalogus?
De Arbocatalogus biedt een helder overzicht van de afspraken over veilige en gezonde arbeidsomstandigheden in de railinfrabranche. Deze ondersteunt iedereen die goede oplossingen zoekt om arbeidsrisico’s op de werkplek zo goed mogelijk op te lossen of te voorkomen.

 

De Arbocatalogus wordt door de Inspectie SZW gebruikt als referentiekader bij inspecties.

 

De Arbocatalogus is gebaseerd op de risico’s die door de branche in de Branche RI&E zijn vastgelegd. 

 

 

Het opstellen van de RI&E's blijft de verantwoordelijkheid van de railinfrabedrijven zelf. Dit is namelijk afhankelijk van bedrijfsprocessen, al genomen maatregelen, innovaties, werkmethoden etc.

 

De Werkkamer Arbo is dan ook van mening dat de Branche-RI&E, gekoppeld aan de Arbocatalogus, een goede leidraad biedt voor de railinfrabedrijven om te komen tot een specifieke RI&E op bedrijfsniveau.