Hijsen

Bij werkzaamheden in de nabijheid van bovengrondse hoogspanningsleidingen en in de nabijheid van zendmasten, dient vooraf overleg gepleegd te worden met het bedrijf onder wiens beheer de leiding (of installatie) valt. Er zullen afdoende maatregelen genomen moeten worden om te voorkomen dat werktuigen in de gevaarlijke zone kunnen komen. Informatie over de beheerder van de betreffende hoogspanningsleiding staat vermeld op de mast.
De vereiste afstand tot de hoogspanningsleiding kan per leiding verschillen. Neem altijd contact op met de betreffende beheerder.

In onderstaande figuur is de gevarenzone (belaste strook) van hoogspanningsverbindingen aangegeven. Deze gevarenzone mag niemand zonder toestemming van de beheerder met werktuigen of last betreden. Het werken direct buiten de gevaarzone is mogelijk, maar alleen als ervoor wordt gezorgd dat delen niet in de gevarenzone kunnen vallen.

 

Gevarenzone (belaste strook) van hoogspanningsverbindingen

Gevarenzone (belaste strook) van hoogspanningsverbindingen

Onweer
Werken bij onweer in het open veld heeft risico’s in zich. Bliksem is daarbij een grillig en moeilijk voorspelbaar verschijnsel. Bliksem slaat vaak in op het hoogste punt van de omgeving. Langs en in het spoor hebben wij het probleem dat de onderdelen van de Railinfra goede geleiders zijn. Een blikseminslag in de bovenleiding of een spoorstaaf kan zich over grote afstand verplaatsen. Kortom, een inslag in de bovenleiding of spoorstaaf op kilometers afstand kan in een fractie van een seconde de werkplek bereiken en zodoende ernstige effecten hebben.

Bij het zien van bliksem of het horen van donder of wanneer een onweersbui nadert, moet het werk onmiddellijk gestaakt worden. Tevens dient een veilig onderkomen gezocht te worden bijvoorbeeld een gebouw, portocabin, bouwkeet of auto. Vermijd hoge objecten (masten en bomen) Als er na de laatste donderslag binnen 15 minuten geen flits of donderslag optreedt, mag men er van uit gaan dat het onweer voorbij is en het werk hervat kan worden.

Wind
De kraan mag doorwerken tot de windsnelheid die in de sterkte- en stabiliteitsberekening is vastgesteld. Deze windsnelheid is vermeld op de hijstabel.

In de berekening is uitgegaan van een lastoppervlak van ca. 1 m2 per ton last. Indien op een tabel geen windsnelheid is vermeld, mag worden aangenomen dat de kraan berekend is met een maximum windsnelheid van 20 m/s. In de praktijk is het zo dat bij windkracht 7 of hoger problemen ontstaan bij het beheersen van de last en zodoende de werkzaamheden (tijdelijk) gestopt moeten worden.

Schriftelijk hijsplan
Een schriftelijk hijsplan bestaat uit alle noodzakelijke gegevens om de opdracht correct, veilig en onder toezicht te kunnen uitvoeren. Een hijsplan moet worden opgesteld bij gecompliceerde hijswerkzaamheden. Criteria om te bepalen of hijswerkzaamheden gecompliceerd zijn, zijn:
- opstelling kraan is kritisch (ruimte en plaats opstelling, omgeving);
- te hijsen last is kritisch (massa, gewicht en ruimte);
- de capaciteitsbenutting van de hijsmiddelen is volledig;
- hijsmethode is gecompliceerd (bijvoorbeeld meerdere kranen of kantelen van lasten).

Het hijsplan dient ten minste een RI&E te bevatten ten aanzien van de uit te voeren werkzaamheden. In deze RI&E dient het volgende opgenomen te zijn:

 • Namen van betrokken partijen en hun contactpersonen;
 • Naam van de hijsuitvoerder:
 • Taken en verantwoordelijkheden van de hijsuitvoerder, machinist(en), hijsbegeleider(s) en contactpersoon van de opdrachtgever;
 • Omschrijving op welke wijze de last begeleidt wordt, bijvoorbeeld door stuurlijnen;
 • Communicatieprocedures en middelen tussen de kraanmachinisten, hijsuitvoerder en hijsbegeleiders;
 • De toe te passen afzettingen op terrein opdrachtgever, te nemen verkeersmaatregelen (CROW) voor openbare weg en melding gemeente;
 • Afspraken met betrokkenen bij werkzaamheden rondom de vlucht van de last (men moet stoppen met werkzaamheden indien zij onder de vlucht van de last kunnen komen);
 • Relevante persoonlijke beschermingsmiddelen;
 • Wijze van toezicht op de werkzaamheden;
 • Datum en tijdstip van uitvoering;
 • Eventuele beperkingen door weersinvloeden zoals maximale winddruk, extreme temperatuur/regen;
 • Aanbrengen kraanaarde bij werken in nabijheid van de railinfra.


Zie hieronder een voorbeeld van een hijsplan.

Voorbeeld van een hijsplan