Geluid

De normstelling met betrekking tot geluid op de arbeidsplaats is geregeld in het Arbobesluit.
Er wordt in het Arbobesluit 6.8 gesproken over voorkoming en beperking van blootstelling aan lawaai:
“Ter voorkoming of beperking van de blootstelling aan lawaai worden zodanige technische of organisatorische maatregelen genomen dat de risico’s van blootstelling worden weggenomen aan de bron of tot een minimum beperkt, waarbij rekening wordt gehouden met de technische vooruitgang en de beschikbaarheid van maatregelen”.

In het  Arbobesluit 6.7 wordt de verplichting tot het beoordelen van de blootstelling aan geluid en het opstellen van een plan van aanpak toegelicht:
“ In het kader van de risico-inventarisatie en -evaluatie, bedoeld in artikel 5 van de Arbo-wet, worden de lawaainiveaus waaraan de werknemers zijn blootgesteld, beoordeeld en, indien nodig, gemeten teneinde te bepalen waar en in welke mate werknemers aan de in het Arbobesluit 6.8 vastgestelde niveaus van schadelijk lawaai kunnen worden blootgesteld”.

De beoordeling vindt plaats op basis van de dagelijkse blootstelling
(ook wel dagdosis). De dagelijkse blootstelling is hierbij gedefinieerd als het
gemiddelde geluidsniveau over een achturige werkdag. Bij afwijkende werktijden
wordt omgerekend naar een achturige werkdag. Voor de dagelijkse blootstelling zijn in het besluit actie- en grenswaarden gedefinieerd. Daarnaast zijn actie- en grenswaarden gedefinieerd voor de piekgeluidsdruk. Dit is de maximale geluidsdruk dat kortstondig optreedt tijdens werkzaamheden. Bij de beoordeling wordt in plaats van piekgeluidsdruk (pa) het hiervan afgeleide piekgeluiddrukniveau (dB(C)) gehanteerd.
Ter info: samenvatting akoestisch onderzoek  ’lawaai op de arbeidsplaats tengevolge van passerende treinen'.

De onderste actiewaarde bedraagt 80 dB(A) voor de dagelijkse blootstelling en 135dB(C) piekgeluiddrukniveau (=112 Pa piekgeluidsdruk)
Bij overschrijding van één van deze actiewaarden moeten passende, naar behoren aangemeten, individuele persoonlijk gehoorbeschermingsmiddelen aan de betreffende medewerkers worden aangeboden.

De bovenste actiewaarde bedraagt 85 dB(A) voor de dagelijkse blootstelling en 137 dB(C) piekgeluiddrukniveau (= 140 pa piekgeluidsdruk)
Voor de piekgeluidsdruk. Bij overschrijding van één van deze actiewaarden zijn werknemers verplicht gebruik te maken van persoonlijke gehoorbeschermingsmiddelen.

De betreffende arbeidsplaatsen moeten worden afgebakend en mogen
alleen betreden worden door werknemers die er uit hoofde van hun functie dienen te zijn. Daarnaast wordt een programma van maatregelen (Plan van Aanpak) opgesteld waarmee de dagelijkse blootstelling of het piekgeluidniveau kan worden beperkt.

De maximale grenswaarde bedraagt 87 dB(A) voor de dagelijkse blootstelling en
140 dB(C) piekgeluiddrukniveau (=200 pa piekgeluidsdruk). Overschrijding van deze grenswaarden is niet toegestaan. Een belangrijk verschil tussen de actie- en grenswaarden is dat bij de grenswaarden de dempende werking van gehoor beschermingsmiddelen wordt meegenomen. Goed gedragen gehoorkappen bieden een geluidreductie van 25 tot wel 30 dB.

Conform Arbobesluit 6.10 is het verplicht als uit de resultaten van de beoordeling en meting blijkt dat er voor een werknemer een gezondheidsrisico bestaat, deze werknemer, in aanvulling op artikel 18 van de Arbo-wet, in de gelegenheid te stellen een arbeidsgezondheidskundig onderzoek in de vorm van een audiometrisch onderzoek te ondergaan.

Arbeidsomstandighedenwet
Artikel 5
Artikel 11

Europese Richtlijnen


Arbeidsomstandighedenbesluit
Artikel 6.6 Definities
Artikel 6.7 Beoordelen en meten
Artikel 6.8 lid 1 t/m 11
Artikel 6.9 Weekgemiddelde
Artikel 6.10  Audiometrisch onderzoek
Artikel 6.10a Maatregelen bij gehoorbeschadiging
Artikel 6.11 Voorlichting en onderricht
Artikel 8.1  Persoonlijke beschermingsmiddelen
Artikel 8.2  Keuze Persoonlijke beschermingsmiddelen
Artikel 8.3  Beschikbaarheid en gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen

Arbeidsomstandighedenregeling
Artikel 5.2
Artikel 8.19


Arboinformatiebladen
Arboinformatieblad 4 Lawaai op de arbeidsplaats

NEN-normen
NEN-EN-ISO 9612 Akoestiek - Bepaling van de blootstelling aan geluid op de werkplek.
NEN-EN 458 1994 Gehoorbeschermers – Aanbevelingen voor keuze, gebruik, verzorging  en onderhoud. Praktijkrichtlijn

NPR-normen:
NPR 3438:2007nl  Ergonomie- Geluidhinder op de arbeidsplaats – Bepaling van de mate van verstoring van de communicatie en concentratie

Multidisciplinaire richtlijn preventie beroepsslechthorendheid

Abomafoon
1.22 Lawaai op de arbeidsplaats
1.28 Omgevingslawaai door bouwmachines
1.29 EG Richtlijn geluidsemissie