Uitgangspunten

In deze introductietekst lees je voor wie deze Arbocatalogus bedoeld is, waarop deze gebaseerd is en hoe je de weg kunt vinden in deze Arbocatalogus.

Om meer te weten over de achterliggende juridische grondslag is het handig om te weten dat in een Arbocatalogus werkgevers en werknemers beschrijven hoe ze zullen voldoen aan doelvoorschriften van de overheid voor veilig en gezond werken.

Na toetsing door de Inspectie SZW heeft de Arbocatalogus de status van een Arbobeleidsregel.

Dat betekent dat degene die met een door de Inspectie SZW goedgekeurde Arbocatalogus werkt, weet dat hij goed zit en voldoet aan de wettelijke normen en doelvoorschriften voor die onderdelen die in de arbocatalogus staan.

De Arbocatalogus voor de Railinfra is van toepassing op werkgevers en werknemers vallend onder de werkingssfeer van de CAO Railinfrastructuur 8/2018 - 13/2019. De bepalingen zijn van toepassing op ondernemingen en afdelingen van ondernemingen, waarin uitsluitend of in hoofdzaak, gemeten naar de loonsom, werkzaamheden worden verricht ten behoeve van het functioneren van de railinfrastructuur op grond van het erkenningsysteem van en volgens het veiligheidszorgsysteem van ProRail en/of andere opdrachtgevers én waarbij de werkzaamheden worden verricht in de directe nabijheid, binnen de zones A, B en/of C van het VVW-Trein, artikel 3.2.1 (pdf-document), van deze spoorwerken en spoorsystemen.

 

De Arbocatalogus is gebaseerd op de risico’s die door de branche in de Branche-Risico-Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) zijn vastgelegd. Deze Branche-RI&E geldt voor alle consessiebeheerders van ProRail.

Indien er sprake is van in opdracht uitvoeren van werkzaamheden op een bedrijventerrein, dan wordt er afgestemd over de van toepassing zijnde regelgeving. Dit kan bijvoorbeeld de geldende arbocatalogus van de uitvoerende partij zijn of een bedrijfsregeling van de opdrachtgever.

 

De onderbouwing van de huidige opzet van de Branche RI&E is als volgt te omschrijven: bij het opstellen van de Branche RI&E is gekozen voor een beleidsmatige opzet waarbij de risico’s worden beschreven welke van toepassing zijn voor de Railinfra Branche. Het opstellen van de RI&E's blijft de verantwoordelijkheid van de Rail Infra bedrijven zelf, dit is namelijk afhankelijk van bedrijfsprocessen, al genomen maatregelen, innovaties, werkmethoden etc.

 

De Werkkamer Arbo is dan ook van mening dat de Branche RI&E gekoppeld aan de Arbocatalogus een goede leidraad biedt voor de Railinfra bedrijven om te komen tot een specifieke RI&E op bedrijfsniveau.

 

Hoe is de Arbocatalogus opgebouwd?

 

Zoals onder de knop Arbocatalogus wordt aangegeven zal de arbocatalogus worden aangevuld met goedgekeurde risico’s. De risico’s vindt u in het menu risico’s. De Inspectie SZW zal alle gepubliceerde risico’s in de arbocatalogus als referentiekader bij haar inspecties overnemen.

 

De informatie per risico is opgebouwd uit een introductie, relevante wet- en regelgeving en gevaren.

In de introductie vindt u een omschrijving van het risico.

Bij wet- en regelgeving vindt u de van toepassing zijnde wetgeving.

Door op de linken te klikken wordt u doorgelinkt naar www.wetten.nl

 

De overige regelgeving is op te vragen bij de betreffende organisatie.

Een uitzondering hierop zijn de verwijzingen naar de NEN-normen en de AI bladen.

De NEN-normen zijn in bezit van de NEN en alleen als u in het bezit bent van een licentie op te vragen. De verwijzing heeft altijd betrekking op de vigerende NEN-normen.

De AI bladen zijn tegen betaling verkrijgbaar via SDU uitgevers.

De Inspectie SZW toetst bij haar inspecties echter wel aan de hier benoemde NEN-normen en AI bladen(of een gelijkwaardige oplossing).

Ook wordt er regelmatig verwezen naar CROW,  een kennisorganisatie o.h.g.v. Infrastructuur, Openbare ruimte, Verkeer en Vervoer, Werk en Veiligheid. Publicaties zijn tegen betaling via www.crow.nl verkrijgbaar.

 

Bij gevaren moet u denken aan handelingen die gevaren veroorzaken of met zich meebrengen. Per gevaar is er een inleiding zodat u weet welke handelingen bedoeld worden.

 

Vervolgens kunt u doorklikken naar specifieke activiteiten waarbij deze handelingen vaak voorkomen, vanuit de matrix die op uw scherm verschijnt heeft u inzage in de beheersmaatregelen ofwel oplossingen die van toepassing kunnen zijn.

 

De beheersmaatregelen zijn ontworpen conform de arbeidshygiënische strategie. De toepassing van de arbeidshygiënische strategie vindt u in de legenda

 

Door te klikken op een beheersmaatregel krijgt u nadere informatie over de invulling hiervan.

In deze achterliggende informatie zijn ook daar waar relevant links opgenomen naar gedetailleerde gegevens.