Werken in besloten ruimten

Voor het werken in besloten ruimten is volgens de wetgeving een Veiligheids- en gezondheidsplan (V&G-plan) verplicht. Hierin moeten werkgevers de risico’s opnemen die in de ontwerpfase niet of onvoldoende kunnen worden opgelost, samen met passende maatregelen. De direct-leidinggevende moet de werknemers die betrokken zijn bij het werken in besloten ruimten voorlichting en instructie geven over de gevaren, de maatregelen die moeten worden genomen en de te volgen procedures. In het bedrijfshulpverleningsplan (BHV-plan) moeten werkgevers de maatregelen vastleggen die bij de specifieke gevaren moeten worden genomen. Het BHV-plan is gebaseerd op de risico -inventarisatie en –evaluatie (RI&E).

Indien het vermoeden bestaat dat op een arbeidsplaats gevaar bestaat voor
verstikking,bedwelming, vergiftiging, brand of explosie, dan betreedt de werknemer de ruimte niet voordat onderzoek heeft uitgewezen dat het gevaar niet aanwezig is.
Als blijkt dat dit gevaar wel aanwezig is, worden doeltreffende maatregelen getroffen zodat de werknemer zonder gevaar de ruimte kan betreden. Als het niet mogelijk is om deze maatregelen te treffen, maar het is noodzakelijk om de ruimte te betreden, dan moet de werknemer permanent geobserveerd worden en worden maatregelen genomen om de werknemer te beschermen tegen het gevaar en om hem bij direct gevaar onmiddellijk doeltreffende hulp te kunnen bieden.

Arbeidsomstandighedenbesluit:

 • Artikel 1.1: Definities algemeen
 • Artikel 1.1.2 a t/m f:
 • Artikel 2.28: Voor het werken in besloten ruimten is volgens de wetgeving, een Veiligheids- en gezondheidsplan (V&G-plan) verplicht. Hierin moeten werkgevers de risico’s opnemen die in de ontwerpfase niet of onvoldoende kunnen worden opgelost, samen met passende maatregelen.
 • Artikel 3.4 en 3.5 Electrische installaties en Electrotechnische, bedienings- en andere werkzaamheden
 • Artikel 3.5g: Gevaar voor verstikking, bedwelming, vergiftiging, brand of explosie.
 • Artikel 4.1: Definities.
 • Artikel 4.4: Arbeidshygiënische strategie
 • Artikel 4.5: Ventilatie
 • Artikel 4.6: Voorkomen van ongewilde gebeurtenissen
 • Artikel 4.7: Maatregelen bij ongewilde gebeurtenissen
 • Artikel 7.3: Geschiktheid arbeidsmiddelen
 • Artikel 7.4: Deugdelijkheid arbeidsmiddelen en ongewilde gebeurtenissen
 • Artikel 7.5: Montage, demontage, onderhoud, reparatie en reiniging van arbeidsmiddelen


Normkader Veilig Werken
Brancherichtlijn(en)

NEN-Normen:
NEN-EN-IEC 60079-10 (nl): "Elektrisch materieel voor plaatsen waar gasexplosiege-vaar kan heersen - Deel 10, Indeling van gevaarlijke gebieden".
NPR 7910-1: "Gevarenzone-indeling met betrekking tot explosiegevaar - Deel 1, Gasexplosiegevaar".
NPR 7910-2: "Gevarenzone-indeling met betrekking tot exlosiegevaar -  Deel 2, Stofexplosiegevaar".
NEN-EN-IEC 60079-17 (nl): "Elektrisch materieel voor plaatsen waar gasexplosiege-vaar kan heersen- Deel 17: Inspectie en onderhoud van elektrische installaties in ge-vaarlijke gebieden (anders dan in mijnen)".
NEN 1010
NEN 3140

Arbo-informatiebladen:
AI-5: Veilig werken in besloten ruimten.