Klimaat

De wet beperkt zich tot de eis dat de temperatuur niet schadelijk mag zijn voor de gezondheid.
In het Arbobesluit artikel 6.1 staat hierover:

  • Rekening houdend met de aard van de werkzaamheden die door de werknemers worden verricht en de fysieke belasting die daar het gevolg van is, veroorzaakt de temperatuur op de arbeidsplaats geen schade aan de gezondheid van de werknemers.
  • Indien door de temperatuur op de arbeidsplaats of door ongunstige weersomstandigheden toch schade aan de gezondheid van de werknemers kan ontstaan, worden persoonlijke beschermingsmiddelen ter beschikking gesteld. Indien de ter beschikking gestelde persoonlijke beschermingsmiddelen schade aan de gezondheid niet kunnen voorkomen, wordt de duur van de arbeid in een zodanige mate beperkt of wordt de arbeid met een zodanige frequentie afgewisseld door een tijdelijk verblijf op een plaats waar een temperatuur heerst als bedoeld in het eerste lid, dat geen schade aan de gezondheid ontstaat.”

Extreme weersomstandigheden

 

Het is niet mogelijk om alle extreme weersomstandigheden te benoemen en daarvoor beheersmaatregelen vast te stellen. Soms gaat het om een combinatie van factoren waarbij bijvoorbeeld sneeuw en ijs zorgen voor het niet kunnen bereiken van de werkplek als men de verkeerswaarschuwingen in acht zou nemen.

De praktijk brengt echter een maatschappelijke verantwoording met zich mee die bij calamiteiten vraagt om goed overleg tussen werkgever en werknemer. Dit is in de geest van de wet, goed werkgeverschap zodat er geen schade aan de gezondheid van de werknemer ontstaat. Hiermee wordt ook bedoeld stress ten gevolge van het bereiken van de werkplek onder extreme verkeersomstandigheden. Conform de Arbo-wet moeten ook de arbeidsrisico’s die horen bij extreme weersomstandigheden worden opgenomen in een RI&E.

Arbeidsomstandighedenwet
Artikel 5  Inventarisatie en -evaluatie van risico's

Arbeidsomstandighedenbesluit
Artikel 5.3 Beperken gevaren en risico-inventarisatie en -evaluatie
Artikel 6.1 Temperatuur
Artikel 6.2 Luchtverversing
Artikel 6.3 Daglicht, kunstlicht
Artikel 6.4 Weren van zonlicht

Tabakswet
Artikel 11a lid 1 Treffen van maatregelen zodat werknemers hun werkzaamheden kunnen verrichten zonder daarbij hinder of overlast van roken door anderen te ondervinden

Normen van het Nederlands Normalisatie-instituut (NEN):
NEN-EN-ISO 7730 Klimaatomstandigheden (thermische behaaglijkheid)
NEN-EN-ISO 7243 Hete klimaatomstandigheden (extreme warmtebelasting)
NEN-EN-ISO 7933 Klimaatomstandigheden (warmtebelasting)
NEN-EN-ISO 11079 Koudebelasting

Arbo Informatiebladen:

 

7   Kantoren
20 Werken onder koude omstandigheden
48 Werken onder warme omstandigheden


Abomafoon

 

9.11 Kantoren inrichten
2.31 Werken bij extreme weersomstandigheden


Gezondheidsraad

 

Hittestress op de werkplek