Valgevaar

Werkzaamheden op hoogte mogen alleen worden uitgevoerd vanaf een veilige en ergonomische verantwoorde steiger, stelling, bordes of werkvloer. Als dat niet mogelijk is moet u het meest geschikte arbeidsmiddel kiezen om het werk zo veilig mogelijk te kunnen uitvoeren. Uit risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) zal moeten blijken war het meest geschikte middel is in een bepaalde situatie.

Arbeidsomstandighedenwet hoofdstuk 2, arbeidsomstandighedenbeleid artikel 3,8 en 11

Arbeidsomstandighedenbesluit hoofdstuk 2, artikel 2.26 Algemene uitgangspunten inzake veiligheid en gezondheid bij het ontwerpen van een bouwwerk

Arbeidsomstandighedenbesluit hoofdstuk 3, artikel 3.2 algemene vereisten

Arbeidsomstandighedenbesluit hoofdstuk 3, artikel 3.16 voorkomen valgevaar

Arbeidsomstandighedenbesluit hoofdstuk 7, Arbeidsmiddelen en specifieke werkzaamheden, artikel 7.3, 7.4, 7.5

Arbeidsomstandighedenbesluit hoofdstuk 7, Voorschriften voor arbeidsmiddelen voor het hijsen en heffen van lasten of personen artikel 7.17a, 7.18 Hijs- en hefwerktuigen, 7.18, 7.18b

Arbeidsomstandighedenbesluit hoofdstuk 7, artikel 7.23a t/m c

Arbeidsomstandighedenbesluit hoofdstuk 7, artikel 7.3 geschiktheid arbeidsmiddelen

Arbeidsomstandighedenbesluit hoofdstuk 7, artikel 7.4 Deugdelijkheid arbeidsmiddelen en ongewilde gebeurtenissen

Arbeidsomstandighedenbesluit hoofdstuk 7, artikel 7,5 Montage, demontage, onderhoud, reperatie en reiniging van arbeidsmiddelen

Arbeidsomstandighedenbesluit hoofdstuk 8, Persoonlijke beschermingsmiddelen en veiligheids- en gezondheidssignalering

EU- Richtlijn - Werken op hoogte (uitgewerkt in de door VNO uitgebrachte Leidraad "veilig werken op hoogte"

Richtlijn 89/656/EEG van de Raad van 30 november 1989 betreffende de minimumvoorschriften inzake veiligheid en gezondheid voor het gebruik op het werk van persoonlijke beschermingsmiddelen door de werknemers

NEN-EN 280:2001 nl (Hoogwerkers - Ontwerpberekeningen - Stabiliteitscriteria - Constructie - Veiligheid - Inspecties en beproevingen)
NEN-EN 361:2002 en (Persoonlijke beschermingsmiddelen tegen vallen – Harnasgordels)
NEN-EN 354:2010 en (Persoonlijke beschermingsmiddelen tegen vallen – Veiligheidslijnen)

Warenwetbesluit machines

Arboinformatieblad
AI-blad 17 - Hijs en hefmiddelen