Kwarts in respirabel stof en het gevaar van blootstelling

 

Hoe nu om te gaan met materiaal waar kwartsstof vrij kan komen?

In de ontwerpfase dient al kwartsvrije ballast te worden voorgeschreven door de Opdrachtgever. Indien het technisch niet mogelijk is om kwartsvrije ballast toe te passen dan mag worden afgedaald in de AHS. In de werkvoorbereiding dienen dan de maatregelen genomen worden die het vrijkomen van respirabel kwartsstof voorkomen en/of beperken (conform hoofdstuk 4 van het Arbeidsomstandighedenbesluit). Met betrekking tot beheersmaatregelen dient de AHS gehanteerd te worden. Dat betekent dat de maatregelen overwogen moeten worden met de volgende prioriteit:

 

1. Bronbestrijding (voorkomen dat kwartsstof vrijkomt)

 • Bij beschikbaarheid van kwartsvrije ballast dient deze te allen tijde te worden toegepast! Per werk dient beoordeeld te worden of de benodigde tonnages kwartsvrije ballast beschikbaar zijn.

 

Het is verboden om het spoor - daar waar het gaat om het verwijderen van ballaststof - schoon te blazen met bijvoorbeeld een bladblazer!
Voor alle andere activiteiten waarbij een bladblazer kan worden toegepast, dient de werkgever in de RI&E de risico's en de beheersmaatregelen te beschrijven, de veilige werkmethode te instrueren aan zijn medewerkers/medewerksters en erop toe te zien dat de juiste beheersmaatregelen worden genomen.

 

2. Collectieve maatregelen

 • inzet (onderhouds-) machines met overdrukcabine met P3-stoffilter en te allen tijde werken met gesloten cabine, en;
 • inzet SALT (StofArmLosTrein), of;
 • ballast voor belading extra wassen, of;
 • ballast in depot continue vernevelen, of;
 • ballast in big-bag, containerbak, etc. voor verwerking met water sproeien, of;
 • oude reeds in de spoorbaan liggende ballast voor verwerking/bewerking met water sproeien of weersomstandigheden zijn zodanig dat verspreiding van stof in de lucht niet te verwachten valt (Materiaal is vochtig of nat waardoor geen stof vrijkomt), of;
 • hechtmiddel kwartsstof-ballast (nieuwe innovatie welke momenteel beproefd wordt in omringende landen).

 

EXTRA maatregel in een tunnelbuis: vòòr en tijdens werkzaamheden te allen tijde geforceerd ventileren;

 

Bij het gebruik van water dient schoon bij voorkeur koud water gebruikt te worden met een temperatuur onder de 20 graden C. Dit om de legionellabacterie* te voorkomen. Bij voorkeur voorafgaand aan de werkzaamheden de tanks opnieuw vullen met nieuw water.

Bij gebruik van slootwater is het noodzakelijk te meten op aanwezigheid van andere biologische agentia. biologische agentia ‘ Arbo spoor(t)!’

*De legionellabacterie is alleen gevaarlijk bij het inademen van een hoge concentratie. Het ontwikkelen van een hoge concentratie gebeurt in water met een temperatuur tussen 20 en 50°C. Boven de 60°C gaat de bacterie dood. De legionellabacterie vermenigvuldigt zich alleen als het water niet doorstroomt, maar langdurig blijft stilstaan in 'dode' hoeken. Sterke doorstroming van water kan aangroei van de bacterie voorkomen. http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/legionella

 

3. Individuele maatregelen

Het organiseren van het werk op een zodanige manier dat werknemers geen risico op blootstelling lopen. Dit is gezien de werksituaties in de praktijk niet of zelden realiseerbaar. De volgende maatregelen kunnen hierbij worden genomen:

 • Pas Go/No go area's of expert area's toe, zodat het aantal personen dat potentieel blootgesteld wordt aan respirabel kwarts beperkt is;
 • Beoordeel vanuit innovaties of het inzetten van op afstand te besturen materieel een optie is.

 

4. Persoonlijke beschermingsmiddelen

Indien toegang tot expert area's nodig is, altijd gebruik maken van FFP3-maskers bij ballastroerende werkzaamheden. Bij langdurige stofvorming in deze expert area gebruik maken van een volgelaatsmasker met aanblaasunit voorzien van FFP3 filter.

 

Gebruik FFP3-masker en toezicht daarop.

 

Gebruik altijd een FFP3-masker bij alle werkzaamheden waarbij kwartsstof vrijkomt, waaronder:

 • ballast verladen;
 • ballast lossen;
 • ballast profileren;
 • licht en schiftwerk met stopmachine.

 

Voordat persoonlijke beschermingsmiddelen uitgegeven worden, moet beoordeeld zijn dat bronbestrijding niet mogelijk is of onvoldoende risico beperkend is. Dit dient ook in de RI&E vastgelegd te zijn.

 

Kwarts in respirabel stof