Gevaarlijke stoffen

Wat zegt de wet?

De wetgever verplicht opdrachtgevers, ontwerpende en uitvoerende partijen en werkgevers maatregelen te nemen om de veiligheid en gezondheid van werknemers bij het uitvoeren van werkzaamheden te waarborgen en nadelige milieueffecten te beheersen.

 

Ook werknemers hebben verplichtingen op het gebied van arbeidsomstandigheden en milieu. Diverse verantwoordelijkheden zijn beschreven in het Burgerlijk Wetboek en de Wet Publieke Gezondheid, maar beide wetteksten zijn in de CROW-400 niet in detail beschreven.

Op het werken in en met verontreinigde (water)bodem zijn twee belangrijke kaders van toepassing, namelijk:

  • De wet- en regelgeving op het gebied van arbeidsomstandigheden;
  • De wet- en regelgeving op het gebied van milieu (zal in dit document niet verder behandeld worden);

 

Daarnaast kunnen in specifieke gevallen de Waterwet en andere wetten, regels en besluiten van toepassing zijn.

 

Arbeidsomstandighedenwet

De Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) verplicht de werkgever zich in te zetten voor een zo groot mogelijke veiligheid en bescherming van de gezondheid van zijn werknemers

 

Arbeidsomstandighedenwet

artikel 3 Arbobeleid.

artikel 5  Inventarisatie en evaluatie van risico's.

artikel 6  Voorkoming en beperking van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken.

artikel 8  Voorlichting en onderricht.

Artikel 9  Melding en registratie van arbeidsongevallen en beroepsziekten

artikel 10  Voorkomen gevaar voor derden.

artikel 11  Algemene verplichtingen van de werknemers.

 

Arbeidsomstandighedenbesluit

art. 4.1c - beperken van blootstelling; algemene preventieve maatregelen;

art. 4.2a - nadere voorschriften RI&E; aanvullende registratie;

art. 4.3 - grenswaarden;

art. 4.4. - arbeidshygiënische strategie

art. 4.13 - nadere voorschriften RI&E;

art. 4.15 - lijst van werknemers;

art. 4.16 - grenswaarden;

art. 4.17 - voorkomen van blootstelling; vervangen;

art  4.18 - voorkomen of beperken van blootstelling;

art. 4.19 - beperken van blootstelling;

art. 4.20 - hygiënische beheersmaatregelen;

art. 8.1 lid 1, 2, 3, 4 en 5 - algemene vereisten persoonlijke beschermingsmiddel;

art. 8.2 - keuze persoonlijk beschermingsmiddel;

art. 8.3 - beschikbaarheid en gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen.

 

Asbest en bodem

NEN normen:

 

NEN 5707 - inspectie en monsterneming van asbest in bodem en grond

NEN 5717 - strategie voor uitvoeren van vooronderzoek bij verkennend en nader onderzoek

NEN 5720 - strategie voor het uitvoeren van milieuhygienisch onderzoek - waterbodem

NEN 5725 - strategie voor het uitvoeren van milieuhygienisch onderzoek - landbodem

NEN 5740 - strategie voor het uitvoeren van verkennend bodemonderzoek  

NEN 5897 – inspectie en monsterneming van asbest in bouw- en sloopafval

 

CROW-400

De richtlijn CROW-400 beschrijft een methodiek voor het veilig, zorgvuldig en risicogestuurd werken met verontreinigde (water)bodem, baggerspecie en grondwater. De methodiek heeft tot doel met passende beheersmaatregelen de veiligheid van medewerkers te borgen, de leefomgeving te beschermen en de naleving van milieuregelgeving te bevorderen.