Hijsen

Aan het verplaatsen van een last met meer dan één kraan zijn bepaalde risico’s verbonden. De stabiliteit van de kranen kan in gevaar komen door een onverwachte beweging van een van de kranen en/of door een extra belasting in de vorm van schuine reeptrek.

Men moet rekening houden met:

  • bepaling (berekening) van de belasting van de kranen;
  • vaststellen van de toelaatbare weersomstandigheden (wind);
  • waarborgen van een goede communicatie (portofoons);
  • altijd deskundig toezicht tijdens het hijsen.


Meerdere machines in elkaars werkbereik
Indien meerdere machines in elkaars werkbereik moeten werken, moeten afspraken worden gemaakt om te voorkomen dat de machines of de last elkaar raken. De te nemen maatregelen kunnen zijn:

  • beperking werkgebied; en/of
  • werkafspraken met betrokkenen;
  • continue communicatiemogelijkheid tussen de bedienaars (portofoons);
  • dagelijkse afstemming tussen betrokkenen.


Hijsen met meer dan twee kranen aan één last
In deze situatie is de last verdeeld over meer dan twee kranen.
Het hijsen van een last op drie (hijs)punten is in principe altijd (statisch) bepaald.
Er zijn twee situaties.

A. De last is gelijk verdeeld over drie gelijke kranen.
Om ervoor te zorgen dat elke kraan een gelijke belasting krijgt, dient het zwaartepunt van de last zich in het zwaartepunt van de driehoek te bevinden die gevormd wordt door de hijspunten.

B. De last is ongelijk verdeeld over twee kleinere kranen en één grotere kraan.
Om ervoor te zorgen dat de twee kleinere kranen samen de helft van de belasting opnemen en de grotere kraan de andere helft van de belasting, moet het zwaartepunt van de last precies in het midden tussen de twee kleinere kranen en de grotere kraan liggen.

In beide situaties is de stabiliteit en sterkte van de drie kranen gegarandeerd wanneer men aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • de belasting van elke kraan mag niet meer bedragen dan 75% van de werklast (tabelwaarde) op de benodigde vlucht;
  • opstellen van een schriftelijk hijsplan.


Het hijsen van een last op vier (hijs)punten of meer is in principe altijd (statisch) onbepaald en daarom risicovol. Het is in dit geval niet duidelijk hoe de last wordt verdeeld tussen de (hijs)punten en de belasting van de kranen is dus onbekend. Men kan in dit geval het beste terugvallen op drie (hijs)punten door twee van de vier hijspunten te verbinden met een evenaar of hijsbalk. Als het noodzakelijk is om de last te hijsen op vier of meer (hijs)punten, zal er een methode moeten komen waarmee men de belasting van alle kranen, tijdens het hijsen, kan controleren.